Home ] O Arhivu ] Fondovi i zbirke ] Izdanja ] Izložbe ] Istorija Pančeva ] Događaji ] Galerija ] Kontakt ] Mapa ] About Us ] Archiv ]
               

Fondovi i zbirke :::
Od izuzetnog značaja :::

Back ] Next ]
 

(173)

 Komanda područja broj 3 - Pančevo (1944-1945)

 
    Spisi:
Kutija 5 (1944-1945)

Knjige:
Svezaka 7 (1944-1945)
Od toga:
  1. Poverljivi delovodni protokol 1 (1944)
  2. Delovodna protokola 3 (1944-1945)
  3. Računska knjiga 1 (1945)
  4. Ostalih knjiga - 2 sveske (1945)

Na srpskom.
Registraturski sređen.
Izrađen je sumarni inventar - 1 sveska (1944-1945)

Osnovne karakteristike sadržaja

Zahtevi za postavljenje službenika sa ličnim dokumentima, trebovanja, izveštaji o školstvu, zidne novine, izveštaji o rezultatima takmičenja po rasporedu vojne komande, raspisi i sl.

Istorijat tvorca fonda

Vojna uprava za Banat, Bačku i Baranju formirana je 22. oktobra 1944. godine. Njen cilj je bio da se, pored narodnooslobodilačkih odbora, stvori jedan efikasniji organ vlasti koji bi funkcionisao kao deo armije. U njenu nadležnost prešla je sva izvršna i sudska vlast. Vojna uprava za Banat, Bačku i Baranju podeljena je na Vojnu oblast za Bačku i Baranju i na Vojnu oblast za Banat. Vojna oblast za Banat imala je 4 komande područja: u Pančevu, Petrovgradu, Velikoj Kikindi i Vršcu. Komande područja su pod svojom upravom imale komande mesta, a ove vojne stanice. Kadrovi za Vojnu upravu su bili uglavnom iz narodnooslobodilačkih odbora, te se karakter i način rada vojnih uprava nije mnogo razlikovao od rada narodnooslobodilačkih odbora.
Komanda područja broj 3 osnovana je u Pančevu prema naredbi Vojne oblasti za Banat 27. oktobra 1944. godine. Njen zadatak bio je da reši problem preseljenja pripadnika nemačke narodnosne grupe, pitanje snabdevanja fronta i da pokrene obnovu privrede. Upravni aparat Komande sastojao se od: komandanta područja, zamenika komandanta, političkog komesara i odbornika, a imao je sedam odeljaka: opšti, vojno-upravni, privredni, saobraćajni, sanitetski, prosvetni i sudsko veće. Sudsko veće sačinjavali su politički komesar, zamenik komandanta područja, jedan borac i stručni sekretar. Sudsko veće bilo je sastavni deo Oblasnog vojnog suda. Pod upravu Komande područja broj 3. potpadale su komande mesta u Jabuci, Kovačici, Kovinu, Pančevu i Uzdinu. Komanda područja broj 3, kao i Vojna uprava za Banat, Bačku i Baranju, ukinuti su 15. februara 1945. godine, kada je Glavni narodnooslobodilački odbor Vojvodine sa područnim narodnooslobodilačkim odborima na celoj teritoriji Vojvodine preuzeo punu vlast, kada je prestala potreba za postojanjem vojne uprave.

Istorijat arhivskog fonda

Fond je sređen decembra 1969. godine. Zbog male količine sačuvane građe nijedan dokument nije izlučen kao bezvredan.

Stepen sačuvanosti:
Spisi i knjige su fragmentarno sačuvani.

 
         
         
Home ] O Arhivu ] Fondovi i zbirke ] Izdanja ] Izložbe ] Istorija Pančeva ] Događaji ] Galerija ] Kontakt ] Mapa ] About Us ] Archiv ]
Istorijski arhiv u Pančevu
Srbija i Crna Gora, 26000 Pančevo, Nemanjina b.b.
tel/fax: (+381 13) 317-344; 331-240, E-mail: arhivp@panet.rs
 Infotrend Crea(c)tive Design Revised: 17 Mar 2009