Home ] O Arhivu ] Fondovi i zbirke ] Izdanja ] Izložbe ] Istorija Pančeva ] Događaji ] Galerija ] Kontakt ] Mapa ] About Us ] Archiv ]
               

Fondovi i zbirke :::
Od izuzetnog značaja :::

Back ] Next ]
 

(192)

 Narodni odbor opštine Debeljača (1944-1959)

    Spisi:
Kutija 30 (1945-1959)

Knjige:
Svezaka 49 (1944-1959)
Od toga:
  1. Zapisnik 1 (1944-1946)
  2. Delovodnik 22 (1946-1959)
  3. Registara 11 (1949-1957)
  4. Računskih knjiga 12 (1944-1957)
  5. Ostalih knjiga - 3 sveske (1948-1956)

Na srpskom.
Registraturski sređen.
Izrađen je sumarni inventar - 1 sveska (1944-1959)

Osnovne karakteristike sadržaja

Zapisnici sa sednica Odbora; poverljiva i opšta arhiva; izveštaji o radu Odbora; dokumenti za dokazivanje radnog staža; obrtne dozvole; darovni i kupoprodajni ugovori; overe prepisa; završni i poreski računi; odluke o korišćenju zemljišta u građevinske svrhe; elaborati stambenih zgrada; smrtovnice i sl.

Istorijat tvorca fonda

Tvorac fonda osnovan je 1944. godine. Podaci o njegovom daljem razvoju isti su kao kod tvorca fonda pod rednim brojem 180.
Teritorijalna nadležnost tvorca fonda, u periodu do 1955. godine prostirala se samo na Debeljaču, a od 1955. do 1957. i na Idvor i Sakule, da bi do svog ukidanja, tj. ulaska u sastav Opštine Kovačica 31.decembra 1959. zadržao teritorijalnu nadležnost samo nad naseljenim mestom Idvor.

Istorijat arhivskog fonda

Građa je preuzeta od Skupštine opštine Kovačica u toku 1963. i 1965. godine u ukupnoj količini od 33 dužinska metra. Posle registraturskog sređivanja, koje je obavljeno 1968. godine, ostalo je 15 dužinskih metara arhivske građe. Zapisnik o kategorijama izlučenog bezvrednog registraturskog materijala priložen je dosijeu fonda.

Stepen sačuvanosti:
Spisi i knjige su većim delom sačuvani.

 
         
         
Home ] O Arhivu ] Fondovi i zbirke ] Izdanja ] Izložbe ] Istorija Pančeva ] Događaji ] Galerija ] Kontakt ] Mapa ] About Us ] Archiv ]
Istorijski arhiv u Pančevu
Srbija i Crna Gora, 26000 Pančevo, Nemanjina b.b.
tel/fax: (+381 13) 317-344; 331-240, E-mail: arhivp@panet.rs
 Infotrend Crea(c)tive Design Revised: 17 Mar 2009