Home ] O Arhivu ] Fondovi i zbirke ] Izdanja ] Izložbe ] Istorija Pančeva ] Događaji ] Galerija ] Kontakt ] Mapa ] About Us ] Archiv ]
               

Fondovi i zbirke :::
Od izuzetnog značaja :::

Back ] Next ]
 

(194)

 Narodni odbor opštine Ilandža (1944-1959)

    Spisi:
Kutija 26 (1944-1959)

Knjige:
Sveske 82 (1944-1959)
Od toga:
 1. Zapisnika 5 (1944-1954)
 2. Delovodnika 33 (1944-1959)
 3. Registara 11 (1949-1957)
 4. Računskih knjiga 14 (1957-1959)
 5. Ostalih knjiga - 19 svezaka (1955-1958)

Izrađen je sumarni inventar - 1 sveska (1944-1959)

Organizacione jedinice ili serije

 1. Opštinski organi uprave
 2. Mesna kancelarija Janošik
 3. Mesna kancelarijaa Dobrica
 4. Mesna kancelarija Novi Kozjak

Istorijat tvorca fonda

Tvorac fonda osnovan je 1944. godine. Podaci o njegovom daljem razvoju isti su kao kod tvorca fonda pod rednim brojem 180.
Teritorijalna nadležnost tvorca fonda se do 1955. godine prostirala na Ilandžu, od 1. septembra 1955. do 1957. i na Janošik. U njegov sastav ušla su 1. jula 1957. takođe i naseljena mesta Dobrica i Novi Kozjak.
Tvorac fonda prestao je sa radom 1. januara 1960. godine kada je ušao u sastav Opštine Alibunar.

Istorijat arhivskog fonda

Arhivska građa ovoga fonda preuzeta je od Skupštine opštine Alibunar 1967. godine. Sređena je 1968. godine.

 
       
 

194.1.

 Opštinski organi uprave (1944-1959)

Spisi:
Kutija 21 (1944-1959)

Knjige:
Svezaka 58 (1944-1959)
Od toga:

 1. Zapisnika 4 (1944-1954)
 2. Delovodnika 25 (1944-1959)
 3. Registara 8 (1949-1957)
 4. Računskih knjiga 9 (1957-1959)
 5. Ostalih knjiga - 12 svezaka (1955-1958)

Na srpskom.
Registraturski sređen.

Akti i koncepti mesnog i opštinskih organa uprave, poverljiva arhiva; dokumenti o otkupu zemljišta, rešenja o odobrenju kupoprodajnih ugovora; personalna rešenja i dosijei; završni računi i poreski završni računi, poreske kartice; zapisnici sa sednica Narodnog odbora Opštine, statut Opštine i istorijata sela.

Spisi i knjige su dobrim delom sačuvani.

 
       
 

194.2.

 Mesna kancelarija Janošik (1955-1959)

Spisi:
Kutije 3 (1955-1959)

Knjige:
Svezaka 14 (1955-1959)
Od toga:

 1. Delovodnika 5 (1955-1959)
 2. Rasporeda poreza 2 (1957-1958)
 3. Ostalih knjiga - 7 svezaka (1957-1959)

Na srpskom.
Registraturski sređen.

Akti i koncepti Mesne kancelarije, zapisnici o proceni nasleđivanja, propisi i uputstva Narodnog odbora opštine Ilandža sa odgovarajućim delovodnicima.

Spisi i knjige su dobrim delom sačuvani.

 
       
 

194.3.

 Mesna kancelarija Dobrica (1957-1959)

Spisi i knjige ove serije nalaze se u Mesnoj kancelariji Dobrica.

 
       
       
 

194.4.

 Mesna kancelarija Novi Kozjak (1957-1959)

Spisi:
Kutije 22 (1957-1959)

Knjige:
Svezaka 10 (1957-1959)
Od toga:

 1. Zapisnik 1 (1957-1959)
 2. Delovodnika 3 (1958-1959)
 3. Registra 3 (1957-1959)
 4. Poreske knjige 3 (1957-1959)

Na srpskom.
Registraturski sređen.

Koncepti i akti primljeni od Narodnog odbora opštine Ilandža, za odgovarajućim delovodnicima i registrima iz naznačenog perioda.

Spisi i knjige su dobrim delo sačuvani.

 
         
         
Home ] O Arhivu ] Fondovi i zbirke ] Izdanja ] Izložbe ] Istorija Pančeva ] Događaji ] Galerija ] Kontakt ] Mapa ] About Us ] Archiv ]
Istorijski arhiv u Pančevu
Srbija i Crna Gora, 26000 Pančevo, Nemanjina b.b.
tel/fax: (+381 13) 317-344; 331-240, E-mail: arhivp@panet.rs
 Infotrend Crea(c)tive Design Revised: 17 Mar 2009