Home ] O Arhivu ] Fondovi i zbirke ] Izdanja ] Izložbe ] Istorija Pančeva ] Događaji ] Galerija ] Kontakt ] Mapa ] About Us ] Archiv ]
               

Fondovi i zbirke :::
Od izuzetnog značaja :::

Back ] Next ]
 

(200)

 Narodni odbor opštine Kovin (1944-1960)

    Spisi:
Kutija 51 (1944-1960)

Knjige:
Svezaka 77 (1944-1960)
Od toga:
  1. Zapisnika 8 (1953-1957)
  2. Delovodnik 31 (1946-1960)
  3. Registara 20 (1945-1960)
  4. Računskih knjiga 18 (1951-1956)

Na srpskom.
Registraturski sređen.
Izrađen je sumarni inventar - 1 sveska (1944-1960)

Osnovne karakteristike sadržaja

Normativni akti; zapisnici sa sednica Odbora, Opštinskog veća, Veća proizvođača, Saveta, zapisnici komisija; analize, odluke, propisi, akti i koncepti organa uprave; poverljiva arhiva; izborni materijal; personalna dokumentacija; platni spiskovi; društveni planovi; kupoprodajni i drugi ugovori, stambena i investiciona izgradnja; budžet opštine; završni računi korisnika budžeta: dokumenti arondacije i konfiskacije i sl.

Istorijat tvorca fonda

Od oktobra 1944. do oktobra 1946. godine tvorac fonda nosio je naziv Mesni narodnooslobodilački odbor, a do aprila 1952. Mesni narodni odbor. Iste godine Kovin je dobio status gradske opštine.
Teritorijalna nadležnost Narodnog odbora opštine Kovin proširila se 1. januara 1960. godine na područja naseljenih mesta Dubovac, Gaj, Pločica i Skorenovac.

Istorijat arhivskog fonda

Građa je primljena od Skupštine opštine Kovin 26. februara 1965. godine u nesređenom stanju. Količina građe iznosila je 276 dužinskih metara. Prilikom registraturskog sređivanja izlučen je bezvredni registraturski materijal.

Stepen sačuvanosti:
Spisi su skoro u potpunosti sačuvani:
Knjige su većim delom sačuvane.

 
         
         
Home ] O Arhivu ] Fondovi i zbirke ] Izdanja ] Izložbe ] Istorija Pančeva ] Događaji ] Galerija ] Kontakt ] Mapa ] About Us ] Archiv ]
Istorijski arhiv u Pančevu
Srbija i Crna Gora, 26000 Pančevo, Nemanjina b.b.
tel/fax: (+381 13) 317-344; 331-240, E-mail: arhivp@panet.rs
 Infotrend Crea(c)tive Design Revised: 17 Mar 2009