Home ] O Arhivu ] Fondovi i zbirke ] Izdanja ] Izložbe ] Istorija Pančeva ] Događaji ] Galerija ] Kontakt ] Mapa ] About Us ] Archiv ]
               

Fondovi i zbirke :::
Od izuzetnog značaja :::

Back ] Next ]
 

(217)

 Reonska katastarska uprava - Kovin (1945-1953)

    Spisi:
Svežnja 23 (1873-1953)

Knjige:
Svezaka 59 (1873-1953)
Od toga:
  1. Katastarskih knjiga 59 (1873-1953)

Na nemačkom, mađarskom i srpskom.
Registraturski sređen.
Izrađen je sumarni inventar – 1 sveska (1873-1953)

Osnovne karakteristike sadržaja

Posedovni i sabirni listovi gazdinstava; podaci o veličini parcela pojedinih poseda, stepenu plodnosti, kulturi i sl.

Istorijat tvorca fonda

Na osnovu zakonskog članka XXV iz 1868. godine naređeno je da se o trošku opština izradi premer zemljišta. Ove odredbe važile su do donošenja zakonskog članka VII iz 1875. godine koji se odnosio na uređenje zemljarine. Radovi na katastralnom premeru obavljani su 10 godina, po tada savremenom načinu istraživanja čistog prihoda, novim betoniranjem zemljišta i sastavljanjem novih zemljarinskih operata. Kovinska katastarska uprava obuhvatala je katastarske opštine Bavanište, Deliblato, Gaj, Kovin, Mramorak, Pločica, Skorenovac i zaseoke Malo Bavanište i Ostrovo. Posle oslobođenja 1945. katastarska služba bila je regulisana propisima o organizaciji katastarske službe. Od 1963. sreske katastarske urede preuzele su skupštine opština. Katastarski uredi, kao samostalni organi uprave, imali su posebne delovodne protokole, arhivu, pečat, inventar katastarskih planova i geodetskog instrumentarija i pribora.

Istorijat arhivskog fonda

Građa je preuzeta 1963. godine. U toku sređivanja izlučen je bezvredni registraturski materijal.
U fond su integrisani svi katastarski materijali nastali pre osnivanja tvorca fonda.

Stepen sačuvanosti:
Spisi su fragmentarno sačuvani.
Knjige su polovično sačuvane.
 

 
         
         
Home ] O Arhivu ] Fondovi i zbirke ] Izdanja ] Izložbe ] Istorija Pančeva ] Događaji ] Galerija ] Kontakt ] Mapa ] About Us ] Archiv ]
Istorijski arhiv u Pančevu
Srbija i Crna Gora, 26000 Pančevo, Nemanjina b.b.
tel/fax: (+381 13) 317-344; 331-240, E-mail: arhivp@panet.rs
 Infotrend Crea(c)tive Design Revised: 17 Mar 2009