Home ] O Arhivu ] Fondovi i zbirke ] Izdanja ] Izložbe ] Istorija Pančeva ] Događaji ] Galerija ] Kontakt ] Mapa ] About Us ] Archiv ]
               

Fondovi i zbirke :::
Od velikog značaja :::

Back ] Next ]
 

(91)

 Okružni sud - Pančevo (1919-1941)

    Spisi:
Kutija 916 (1919-1941), svežnjeva 107 (1925-1940)

Knjige:
Svezaka 70 (1919-1941)
Od toga:
 1. Delovodnik 31 (1919-1941)
 2. Upisnika 3 (1931-1941)
 3. Imenika 2 (1931-1932)
 4. Registara 5 (1924-1931)
 5. Ostalih knjiga - 29 svezaka (1922-1940)

Organizacione jedinice ili serije:

 1. Sudska uprava
 2. Opšta serija predmeta
 3. Krivični predmeti
 4. Građanski predmeti
 5. Razni predmeti
 6. Stečajni predmeti
 7. Invalidski predmeti
 8. Registar firmi

Istorijat tvorca fonda

Posle prisajedinjenja Vojvodine Kraljevini SHS, nastale su i odgovarajuće promene u oblasti sudstva. Osnovani su okružni i sreski sudovi, ali se njihova organizacija nije bitno izmenila. I dalje su ostali na snazi modificirani mađarski zakonski propisi iz oblasti krivičnog prava, kao i Zakon o građanskom parničnom postupku iz 1911. godine.
Novi krivični zakonik Kraljevine Jugoslavije donet je tek 1929. godine, kao i Zakon o sudskom postupku u građanskim parnicama. Kasnije je, Zakonom o uređenju sudova (1932) i Zakonom o vanparničnom postupku (1934) uveden jedinstveni sistem sudstva na celoj teritoriji Kraljevine Jugoslavije.
Tvorac fonda je prestao sa radom 12. aprila 1941. godine.

Istorijat arhivskog fonda

Građa je preuzimana u više mahova: 1954., 1960., 1966., 1968. i 1970. godine. Bila je u nesređenom stanju. Do 1929. godine predmeti su bili evidentirani po jedinstvenom delovodniku iako su vođene knjige po kategorijama predmeta. Posle 1930. godine građanski parnični i vanparnični predmeti bili su vođeni po jednom upisniku, a krivični po šiframa posebno; od 1934. godine se i građanski predmeti izdvajaju po šiframa. Zbog čestog premeštanja i lošeg smeštaja, građa je mestimično oštećena od vlage. Svi spisi, osim invalidskih predmeta, su registraturski sređeni, a do 1930. godine i arhivistički obrađeni. Izlučivanje bezvrednog materijala vršeno je unutar predmeta - duplikati, pozivi, dostavnice, dok izlučivanje predmeta u celini, po određenim kategorijama, nije izvršeno. Veliki broj knjiga pokriva više vremenskih perioda, te je izvršeno fiktivno cepanje na fondove po periodima.

Stepen sačuvanosti:
Spisi i knjige su većim delom sačuvani.

 
       
 

91.1.

 Sudska uprava (1919-1941)

Spisi:
Kutija 57 (1919-1941)

Knjige:
Svezaka 37 (1919-1941)
Od toga:

 1. Delovodnika 14 (1919-1941)
 2. Imenik 1 (1931)
 3. Ostalih knjiga - 22 sveske (1924-1941)

Na srpskom i mađarskom.
Arhivistički obrađen.

Unutrašnja organizacija i rad suda i njemu podređenih sudova; raspisi i zamolnice viših i drugih sudova; statistički i drugi izveštaji i pregledi o radu Okružnog i sreskih sudova; postavljenja i raspored sudija; spisi u vezi sa održavanjem zgrada i inventara; izveštaji o zatvorenicima pritvorenicima; podaci o advokatima, tumačima, veštacima i sudskim izvršiteljima; spisi o stručnim ispitima i praksi; spisi disciplinskih prestupa; finansijska dokumentacija i drugi spisi opšteg značaja za rad suda i njegovih organa. Predmeti su označeni sa "SU".

Spisi i knjige su većim delom sačuvani.

 
       
 

91.2

 Opšta serija predmeta (1919-1929)

Spisi:
Kutije 344 (1919-1929)

Knjige:
Svezaka 16 (1919-1929)
Od toga:

 1. Delovodnika 6 (1919-1929)
 2. Glavnih registara 5 (1924-1929)
 3. Ostalih knjiga - 5 svezaka (1922-1929)

Na srpskom i mađarskom.
Arhivistički obrađen.
Izrađeni su:

 1. Sumarni inventar 1 sveska (1919-1929)
 2. Analitički inventar - svezaka (1919-1929)
 3. Regesti za značajnije predmete (1919-1929)

Građanski parnični, vanparnični, stečajni, krivični, krivični maloletnika i drugi predmeti koji su rešavani u prvostepenom ili drugostepenom postupku, sa karakteristikama iskazanim u okviru serija predmeta. Predmeti su označeni sa: "G, Gp, Gnp, St, K, Kp".

Spisi i knjige su skoro u potpunosti sačuvani.

 
       
 

91.3

 Krivični predmeti (1930-1941)

Spisi:
Kutija 241 (1930-1941)

Knjige:
Svezaka 13 (1930-1941)
Od toga:

 1. Delovodnika 10 - sveske (1930-1941)
 2. Upisnik 1 (1931-1941)
 3. Ostalih knjiga - 2 sveske (1930)

Na srpskom.
Registraturski sređen.

Krivična dela političkog karaktera – protiv države, vlasti, uvreda vladalaca, narodnosti, javnog poretka; špijunaža, izdaja, pobuna i podsticanja na pobunu, protiv oružanih snaga, neprijateljske propagande, širenja komunizma i komunističke propagande, i dr; krivična dela protiv života i tela, opšteg zdravlja, imovine i opšte sigurnosti ljudi, javnog morala; zbog otmice devojaka, paljevine, pravljenja lažnih isprava, podmićivanja, razbojništva, krađe i jatakovanja, zbog dela protiv braka i porodice i dr; opasne pretnje; klevete putem štampe; predmeti maloletnika i žalbeni krivični predmeti u drugostepenom postupku. Predmeti su označeni sa; "Kzp, Kž, Kpr, Kro, Kno, Kšt, Kzm".

Spisi su skoro u potpunosti sačuvani.
Knjige su polovično sačuvane.

 
       
 

91.4

 Građanski predmeti (1930-1941)

Spisi:
Kutije 204 (1930-1941)

Knjige:
Svezaka 8 (1930-1935)
Od toga:

 1. Upisnika 2 (1933-1935)
 2. Imenik 1 (1932)
 3. Glavnih registara 5 (1930-1931)

Na srpskom.
Registraturski sređen.

Brakorazvodne parnice, zahtevi za nastavljanje bračne zajednice, poništenje braka, alimentacija za decu i supružansko izdržavanje, utvrđivanje očinstva, ozakonjenje deteta, imovinski zahtevi na nekretnine, potraživanje pokretne imovine, ostvarivanje prava nasledstva, poništenje testamenta, raskid ugovora o izdršavanju i darovnih ugovora, zahtevi za deobu imovine zajednice; zatim rešavanje po žalbama u građanskim parnicama sreskih sudova, menični sporovi i platni nalozi. Predmeti su označeni sa: "G, Gp, Gnp, Po, Por, Pl".

Spisi su skoro u potpunosti sačuvani.
Knjige su fragmentarno sačuvane.

 
       
 

91.5

 Razni predmeti (1933-1938)

Spisi:
Kutija 14 (1933-1938)

Na srpskom.
Registraturski sređen.

Razni parnični i drugi predmeti – zahtevi za dodeljivanje prava besplatnog parničenja i besplatnog advokata u građanskim parnicama, zahtevi za usvajanje dece, sporovi u vezi sa autorskim pravom i drugi predmeti označeni sa "R" .
Spisi su većim delom sačuvani.

 
       
 

91.6

 Stečajni predmeti (1931-1932)

Spisi:
Kutija 13 (1931-1937)

Na srpskom.
Registraturski sređen.

Molbe i zahtevi za otvaranje stečajnog postupka sa i bez poravnanja, sa oznakom "St".

Spisi su polovično sačuvani.

 
       
 

91.7

 Invalidski predmeti (1925-1941)

Spisi:
Svežnjeva 107 (1925-1940)

Knjige:
Sveska 1 (1940-1941)
Od toga:
Delovodnik 1 (1940-1941)

Na srpskom.
Nesređen.

Zahtevi za ostvarivanje lične i porodične invalidnine i rešenja.

Spisi su polovično sačuvani.
Knjige su fragmentarno sačuvane.

 
       
 

91.8

 Registar firmi (1919-1935)

Spisi:
Kutija 25 (1919-1935)

Na srpskom, mađarskom i nemačkom.
Registraturski sređen.
Izrađen je sumarni inventar - 1 sveska (1919-1935)

Zahtevi i rešenja u vezi sa registracijom firmi, sa oznakom "Fi".

Spisi su skoro u potpunosti sačuvani.

 
         
         
Home ] O Arhivu ] Fondovi i zbirke ] Izdanja ] Izložbe ] Istorija Pančeva ] Događaji ] Galerija ] Kontakt ] Mapa ] About Us ] Archiv ]
Istorijski arhiv u Pančevu
Srbija i Crna Gora, 26000 Pančevo, Nemanjina b.b.
tel/fax: (+381 13) 317-344; 331-240, E-mail: arhivp@panet.rs
 Infotrend Crea(c)tive Design Revised: 17 Mar 2009