Home ] O Arhivu ] Fondovi i zbirke ] Izdanja ] Izložbe ] Istorija Pančeva ] Događaji ] Galerija ] Kontakt ] Mapa ] About Us ] Archiv ]
               

Fondovi i zbirke :::
Od velikog značaja :::

Back ] Next ]
 

(98)

 Sreski sud - Kovačica (1919-1941)

    Spisi:
Fascikla 574 (1919-1941)
Kutija 228 (1933-1940)

Knjige:
Sveska 21 (1929-1941)
Od toga:
 1. Upisnika 17 (1930-1941)
 2. Imenika 4 (1929-1941)

Izrađen je sumarni inventar - 1 sveska (1933-1941)

Organizacione jedinice ili serije:

 1. Sreski sud Kovačica - Opšta serija
 2. Sudska uprava
 3. Krivični predmeti
 4. Građanski predmeti
 5. Ostavinski predmeti
 6. Zemljišno-knjižno odeljenje

Istorijat tvorca fonda

Podaci o istorijatu tvorca fonda nalaze se u odgovarajućoj rubrici fonda pod rednim brojem 97: Sreski sud - Alibunar.
Istorijat arhivskog fonda:
Deo fonda preuzet je oktobra 1963. godine, a drugi maja i juna 1967. godine od Opštinskog suda Kovačica. Fond je delimično sređen – ostavinski predmeti, parnični predmeti i zemljišno-knjižni predmeti i zbirke isprava iz perioda 1933-1941. Veliki broj knjiga se proteže na dva i više istorijska perioda, te su samo fiktivno prikazane posebno.

 
       
 

98.1

Sreski sud - Kovačica - Opšta serija

Spisi:
Fascikla 362 (1919-1932)

Knjige:
Svezaka 5 (1929-1933)
Od toga:

 1. Upisnika 3 (1929-1933)
 2. Imenika 2 (1929-1933)

Na srpskom.
Nesređen.

Mešoviti građanski parnični, vanparnični, ostavinski, izvršni i razni građanski predmeti; krivični predmeti, krivični istražni, krivični predmeti maloletnika i razni krivični predmeti.

Spisi su većim delom sačuvani.
Knjige su fragmentarno sačuvane.

 
       
 

98.2.

 Sudska uprava (1935-1939)

Spisi:
Fascikla 4 (1935-1939)

Knjige:
Sveska 1 (1937-1939)
Od toga:

 1. Upisnik 1 (1937-1939)

Na srpskom.
Nesređen.

Raspisi i dopisi viših sudova i drugih ustanova i organa vlasti; izveštaji i pregledi; personalni podaci i drugi spisi u vezi sa radom i organizacijom suda. Spisi nose oznaku "Su".

Spisi i knjige su fragmentarno sačuvani.

 
       
 

98.3.

 Krivični predmeti (1936-1937)

Spisi:
Fascikla 2 (1936-1937)
Na srpskom.
Nesređen.

Krivični istražni predmeti; molbe i uverenja da tražioci nisu osuđivani.

Spisi su fragmentarano sačuvani.

 
       
 

98.4.

 Građanski predmeti (1936-1937)

Spisi:
Fascikla 69 (1933-1941)
Kutije 72 (1933-1940)

Na srpskom.
Nesređen (1933-1941)
Registraturski sređen (1933-1940)

Razni građanski predmeti; izvršni predmeti i parnični predmeti iz imovinskih odnosa, iz oblasti porodičnog prava, radi naplate duga, radi poravnanja i drugi parnični predmeti. Predmeti nose oznake: "R, I, P".

Spisi su većim delom sačuvani.

 
       
 

98.5

Ostavinski predmeti (1933-1941)

Spisi:
Kutija 39 (1933-1940)

Knjige:
Sveske 4 (1933-1941)
Od toga:

 1. Upisnika 3 (1933-1941)
 2. Imenik 1 (1938-1941)

Na srpskom.
Registraturski sređen.

Spisi iz ostavinskog postupka prilikom rasprave ostavine iza umrlih lica, sa oznakom "O".

Spisi su polovično sačuvani.
Knjige su fragmentarno sačuvane.

 
       
 

98.6

 Zemljišno-knjižno odeljenje (1924-1941)

Spisi:
Fascikla 137 (1924-1935)
Kutija 117 (1933-1940)

Knjige:
Svezaka 11 (1929-1952)
Od toga:

 1. Upisnika 10 (1932-1952)
 2. Imenik 1 (1929-1933)

Na srpskom.
Nesređen (1924-1935)
Registraturski sređen (1933-1940)

Zbirke zemljišno-knjižnih isprava i zemljišno-knjižnih predmeta "Dn" koji se odnose na: uknjiženje prava vlasništva, doživotno uživanje nekretnina, založno pravo, brisanje založnog prava, kao i na sve ostale promene u vezi sa nekretninama.

Spisi su skoro u potpunosti sačuvani.
Knjige su manjim delom sačuvane.

 
         
         
Home ] O Arhivu ] Fondovi i zbirke ] Izdanja ] Izložbe ] Istorija Pančeva ] Događaji ] Galerija ] Kontakt ] Mapa ] About Us ] Archiv ]
Istorijski arhiv u Pančevu
Srbija i Crna Gora, 26000 Pančevo, Nemanjina b.b.
tel/fax: (+381 13) 317-344; 331-240, E-mail: arhivp@panet.rs
 Infotrend Crea(c)tive Design Revised: 17 Mar 2009