Home ] O Arhivu ] Fondovi i zbirke ] Izdanja ] Izložbe ] Istorija Pančeva ] Događaji ] Galerija ] Kontakt ] Mapa ] About Us ] Archiv ]
               

Fondovi i zbirke :::
Od velikog značaja :::

Back ] Next ]
 

(149)

 Gradsko poglavarstvo - Pančevo (1941-1944)
(Stadverwaltung - Pantshowa)

    Spisi:
Kutija 171 (1941-1944)

Knjige:
Sveske 63 (1941-1944)
Od toga:
  1. Delovodnika 15 (1941-1944)
  2. Registara 12 (1941-1944)
  3. Računskih knjiga 16 (1941-1944)
  4. Ostalih knjiga - 20 svezaka (1941-1944)

Na srpskom i nemačkom.
Nesređen.

Osnovne karakteristike sadržaja

Proglas glavnokomandajućeg nemačke vojske o okupiranju Jugoslavije i zavođenju vojne uprave; obznana komandanta Pančeva od 21. aprila 1941. godine da će za svakog ranjenog ili ubijenog nemačkog vojnika biti obešeno deset Srba; naredbe vojnih organa u vezi sa učvršćivanjem javnog reda i mira; zabrane rada raznih društava i udruženja; izveštaji o politički sumnjivim licima; konfiskacije zemljišnih i stambenih poseda, trgovačkih i zanatskih radnji Jevreja i njihovo izdavanje u zakup politički poverljivim licima; spisi u vezi sa regrutacijom i mobilizacijom; kontrola prometa životnih namirnica; ograničenje potrošnje brašna, mesa, masti i prekršaji u vezi sa regrutacijom i mobilizacijom; kontrola prometa životnih namirnica; ograničenje potrošnje brašna, mesa, masti i prekršaji u vezi sa ovim propisima, maksimiranje cena, budžetska dokumentacija i sl.

Istorijat tvorca fonda

Novi organi vlasti uspostavljeni su 12. aprila 1941. godine kada su u Pančevo ušle jedinice 14. nemačkog motorizovanog korpusa. Oni su sa domaćim Nemcima odmah formirali Komandu mesta, Sigurnosnu službu, Vojno-ratni stan, Gradsko načelstvo grada Pančeva, Sresko načelstvo sreza Pančeva i predstavništvo gradske policije. Prvi komandant mesta bio je potpukovnik Bandelov. Za gradonačenika bio je postavljen Krištof Hild, advokat iz Pančeva. Dužnost sreskog načelnika vršio je Jozef Lap-Sep; prvi predstojnik gradske policije bio je Oskar Kreveč, a kapetani državne straže bili su Rudolf Kremling i Anton Širka. Gradska samouprava u uslovima okupacije bila je sužena do najveće moguće mere. Rad tvorca fonda prestao je 6. oktobra 1944. godine.

Istorijat arhivskog fonda

Fond je preuzet od Gradskog odbora Pančevo 1951. godine kada je Arhivsko središte dobilo prostorije u zgradi Srpske pravoslavne crkvene opštine.

Stepen sačuvanosti:
Spisi i knjige su većim delom sačuvani.

 
         
         
Home ] O Arhivu ] Fondovi i zbirke ] Izdanja ] Izložbe ] Istorija Pančeva ] Događaji ] Galerija ] Kontakt ] Mapa ] About Us ] Archiv ]
Istorijski arhiv u Pančevu
Srbija i Crna Gora, 26000 Pančevo, Nemanjina b.b.
tel/fax: (+381 13) 317-344; 331-240, E-mail: arhivp@panet.rs
 Infotrend Crea(c)tive Design Revised: 17 Mar 2009