Home ] O Arhivu ] Fondovi i zbirke ] Izdanja ] Izložbe ] Istorija Pančeva ] Događaji ] Galerija ] Kontakt ] Mapa ] About Us ] Archiv ]
               

Fondovi i zbirke :::
Od velikog značaja :::

Back ] Next ]
 

(161)

 Sreski sud - Alibunar (1941-1944)

    Spisi:
Kutija 13 (1941-1944)

Knjige:
Svezaka 12 (1941-1944)
Od toga:
 1. Upisnika 8 (1941-1944)
 2. Imenik 1 (1941-1944)
 3. Ostalih knjiga - 3 sveske (1941-1943)

Izrađen je sumarni inventar - 1 sveska (1941-1944)

Organizacione jedinice ili serije:

 1. Sudska uprava
 2. Krivični predmeti
 3. Građanski predmeti
 4. Zemljišno-knjižno odeljenje

Istorijat tvorca fonda

Tvorac fonda je počeo sa radom aprila 1941. godine, a prestao je oktobra 1944. godine. U svome radu koristio se jugoslovenskim zakonima sa ograničenjima koje su okupacione vlasti nametnule. Ova ograničenja su se naročito odnosila na krivične predmete političkog karaktera, a delimično i na građanske predmete ukoliko se radilo o licima koja su aktivno sarađivala sa okupatorom. Ove predmete preuzimala je nemačka vojna komanda, odnosno vojni sud.

Istorijat arhivskog fonda

Fond je preuzet 1968. godine od Opštinskog suda u Alibunaru u nesređenom stanju. Bio je dosta oštećen i proređen. Sređen je po serijama, ali nije izvršeno izlučivanje bezvrednog materijala.

Stepen sačuvanosti:
Spisi su manjim delom sačuvani.
Knjige su većim delom sačuvane.

 
       
 

161.1.

 Sudska uprava (1941-1944)

Spisi:
Kutije 4 (1941-1944)

Knjige:
Svezaka 6 (1941-1944)
Od toga:
1. Upisnika 4 (1941-1944)
2. Imenik 1 (1941-1944)
3. Knjiga računa 1 (1941-1943)

Na srpskom i nemačkom.
Registraturski sređen.

Dopisi i raspisi viših sudskih vlasti, prepiska sa drugim ustanovama, vojnom komandom, personalna dokumentacija, platni spiskovi, izveštaji, pregledi i drugi spisi u vezi sa organizacijom i radom suda.

Spisi su većim delom sačuvani.
Knjige su manjim delom sačuvane.

 
       
 

161.2.

 Krivični predmeti (1941-1943)

Spisi:
Kutija 1 (1941-1943)

Knjige:
Sveska 1 (1941)
Od toga:

 1. Upisnik "Kne" 1 (1941)

Na srpskom.
Registraturski sređen.

Krivična dela protiv časti, tela, zdravlja; šumske krađe i drugo.

Spisi i knjige su fragmentarno sačuvani.

 
       
 

161.3.

 Građanski predmeti (1941-1944)

Spisi:
Kutija 5 (1941-1944)

Knjige:
Svezaka 6 (1941-1944)

Od toga:

 1. Upisnika 5 (1941-1944)
 2. Ostalih knjiga - 1 sveska (1941-1943)

Na srpskom i nemačkom.
Registraturski sređen.

Parnični i vanparnični predmeti - imovinski, iz radnih odnosa, iz odnosa roditelja i dece; ostavinski predmeti; izvršni predmeti – overe, platni nalozi, privremene naredbe i drugo.

Spisi i knjige su fragmentarno sačuvani.

 
       
 

161.4.

 Zemljišno-knjižno odeljenje (1941-1944)

Spisi:
Kutije 3 (1941-1944)

Knjige:
Sveska 1 (1941)
Od toga:

 1. Upisnik "Dn" 1 (1941)

Na srpskom i nemačkom.
Reistraturski sređen.

Spisi sa ispravama radi upisivanja prava svojine i svih promena vlasništva i obaveza koje terete imovinu (intabulacije i dr.), kao i knjige sa ulošcima, katastarskim planovima i drugo.

Spisi su manjim delom sačuvani.
Knjige su fragmentarno sačuvane.

 
         
         
Home ] O Arhivu ] Fondovi i zbirke ] Izdanja ] Izložbe ] Istorija Pančeva ] Događaji ] Galerija ] Kontakt ] Mapa ] About Us ] Archiv ]
Istorijski arhiv u Pančevu
Srbija i Crna Gora, 26000 Pančevo, Nemanjina b.b.
tel/fax: (+381 13) 317-344; 331-240, E-mail: arhivp@panet.rs
 Infotrend Crea(c)tive Design Revised: 17 Mar 2009