Home ] O Arhivu ] Fondovi i zbirke ] Izdanja ] Izložbe ] Istorija Pančeva ] Događaji ] Galerija ] Kontakt ] Mapa ] About Us ] Archiv ]
               

Fondovi i zbirke :::
Od velikog značaja :::

Back ] Next ]
 

(162)

 Sreski sud - Kovačica (1941-1944)

    Spisi:
Kutija 90 (1941-1944)

Knjige:
Svezaka 13 (1941-1944)
Od toga:
 1. Upisnika 10 (1941-1944)
 2. Imenik 1 (1941-1944)
 3. Kontrolnik kredita 1 (1944)

Izrađen je sumarni inventar - 1 sveska (1941-1944)

Organizacione jedinice ili serije:

 1. Sudska uprava
 2. Građanski parnični predmeti
 3. Građanski vanparnični i razni predmeti
 4. Ostavinski predmeti
 5. Izvršni predmeti
 6. Zemljišno-knjižno odeljenje

Istorijat tvorca fonda

Podaci o istorijatu tvorca fonda nalaze se u odgovarajućoj rubrici fonda nalaze se u odgovarajućoj rubrici fonda pod rednim brojem 161: Sreski sud - Alibunar.

Istorijat arhivskog fonda

Fond je preuzet maja i juna 1967. godine od Opštinskog suda Kovačica u nesređenom stanju. Nije preuzeta kategorija krivičnih predmeta. Pojedine knjige se nastavljaju na period predratne Jugoslavije ili se protežu i na period posle oslobođenja, te su formalno prikazane u dva ili tri perioda sa rasponom graničnih godina fonda.

 
       
 

162.1.

Sudska uprava (1941-1944)

Spisi:
Kutije 2 (1941-1944)
Knjige:
Sveska 1 (1944)
Od toga:

 1. Kontrolnik kredita i rashoda 1 (1944)

Na srpskom i nemačkom.
Registraturski sređen.

Organizacija i rad suda; poverljivi dopisi i raspisi viših sudova, kao i okupacionih vlasti; personalna dokumentacija i izveštaji. Spisi nose oznaku "Su" i "Pov".

Spisi i knjige su fragmentarno sačuvani.

 
       
 

162.2.

 Građanski parnični predmeti (1941-1944)

Spisi:
Kutije 42 (1941-1944)

Knjige:
Sveska 1 (1941-1942)
Od toga:

 1. Upisnik "P" 1 (1941-1942)

Na srpskom i nemačkom.
Registraturski sređen.

Imovinski sporovi u vezi sa nekretninama i pokretnom imovinom; utvrđivanje međa; sporovi između radnika i poslodavaca, iz odnosa roditelja i dece, u vezi sa ugovorima o korišćenju zgrada i zemljišta, radi brisanja ili uknjižbe založnog prava, oko naknade štete i dr.

Spisi su većim delom sačuvani.
Knjige su polovično sačuvane.

 
       
 

162.3.

 Građanski vanparnični i razni predmeti (1941-1944)

Spisi:
Kutija 7 (1941-1944)

Knjige:
Sveska 1 (1944)
Od toga:

 1. Upisnik "Ov" 1 (1944)

Na srpskohrvatskom i nemačkom.
Registraturski sređen.

Razne molbe i predstavke; prijave ratne štete i slični predmeti označeni "R"; privremene naredbe "Pn"; oglašenje lica za nestala "Og"; oduzimanje svoje vlasti "Os".

Spisi su polovično sačuvani.
Knjige su fragmentarno sačuvane.

 
       
 

162.4.

 Ostavinski predmeti (1941-1944)

Spisi:
Kutija 18 (1941-1944)

Knjige:
Sveske 4 (1941-1944)
Od toga:
1. Upisnika "O" 3 (1941-1944)
2. Imenik "O" 1 (1941-1942

Na srpskom i nemačkom.
Registraturski sređen.

Ostavinski postupak. Spisi nose oznaku "O".

Spisi i knjige su većim delom sačuvani.

 
       
 

162.5.

 Izvršni predmeti (1941-1944)

Spisi:
Kutija 9 (1941-1944)

Na srpskom i nemačkom.
Registraturski sređen.

Prinudne naplate putem plenidbe i prodaje pokretne imovine, sprovođenje sekvestracije nad nekretninama. Spisi su označeni sa "I".

Spisi su većim delom sačuvani.

 
       
 

162.6.

 Zemljišno-knjižno odeljenje (1941-1944)

Spisi:
Kutije 33 (1941-1944)

Knjige:
Svezaka 5 (1941-1944)
Od toga:

 1. Upisnika "Dn" 5 (1941-1944)

Na srpskom i nemačkom.
Registraturski sređen.

Uknjižbe i predbeležbe prava svojine, doživotnih užitaka, založnih prava i njihovog brisanja; zbirke zemljišno-knjižnih isprava "Dn"; popisne liste za osnivanje novih zemljišno-knjižnih knjiga "Rz".

Spisi i knjige su većim delom sačuvani.

 
         
         
Home ] O Arhivu ] Fondovi i zbirke ] Izdanja ] Izložbe ] Istorija Pančeva ] Događaji ] Galerija ] Kontakt ] Mapa ] About Us ] Archiv ]
Istorijski arhiv u Pančevu
Srbija i Crna Gora, 26000 Pančevo, Nemanjina b.b.
tel/fax: (+381 13) 317-344; 331-240, E-mail: arhivp@panet.rs
 Infotrend Crea(c)tive Design Revised: 17 Mar 2009