Home ] O Arhivu ] Fondovi i zbirke ] Izdanja ] Izložbe ] Istorija Pančeva ] Događaji ] Galerija ] Kontakt ] Mapa ] About Us ] Archiv ]
               

Fondovi i zbirke :::
Od velikog značaja :::

Back ] Next ]
 

(215)

 Sreski sud - Kovačica (1945-1952)

    Spisi:
Kutija 89 (1945-1952)

Knjige:
Svezaka 20 (1945-1952)
Od toga:
 1. Upisnika 15 (1945-1952)
 2. Imenika 5 (1945-1952)
 3. Kontrolnik kredita 1 (1945-1952)

Izrađen je sumarni inventar – 1 sveska (1945-1952)

Organizacione jedinice ili serije:

 1. Sudska uprava
 2. Krivični predmeti
 3. Građanski predmeti
 4. Vanparnični predmeti
 5. Razni predmeti
 6. Ostavinski predmeti
 7. Izvršni predmeti
 8. Zemljišno-knjižno odeljenje

Istorijat tvorca fonda

Sreski sud Kovačica osnovan je 1945. godine (videti Sreski sud Alibunar od 1945-1960. godine). Za razliku od ostalih sreskih sudova na području Okružnog suda Pančevo, ovaj je sud pretrpeo više izmena. Ukinut je 1946. godine, a u nadležnost Sreskog suda Pančevo, preneti su svi poslovi osim poslova zemljišno-knjižnog odeljenja koje je ostalo u Kovačici. Sud je ponovo osnovan 1950. godine, a ukinut 1952. godine, kada je njegova nedležnost ponovo preneta na Sreski sud Pančevo, koji ju je zadržao do osnivanja Opštinskog suda Kovačica.

Istorijat arhivskog fonda

Fond je preuzet maja i juna 1967. godine od Opštinskog suda Kovačica, u nesređenom i dosta oštećenom stanju usled čestih promena i premeštanja. Spisi su sređeni po serijama, a unutar serija hronološki po godinama. Nije izlučen bezvredni materijal.

 
       
 

215.1.

 Sudska uprava (1945-1952)

Spisi:
Kutije 2 (1945-1952)

Knjige:
Sveske 4 (1945-1952)
Od toga:

 1. Upisnika 2 (1950-1952)
 2. Imenik 1 (1952)
 3. Kontrolnik (1945-1952)

Na srpskom.
Registraturski sređen.

Spisi o organizaciji i radu suda; prepiska sa drugim ustanovama; podaci o sudijama porotnicima, veštacima i sudskim izvršiteljima; raspored i zaduženje sudija i drugi spisi sa oznakom "Su".

Spisi i knjige su fragmentarno sačuvani.

 
       
 

215.2.

 Krivični predmeti (1945-1952)

Spisi:
Kutija 17 (1945-1952)

Knjige:
Svezaka 5 (1945-1952)
Od toga:

 1. Upisnika "K" 3 (1950-1952)
 2. Upisnik "Kps" 1 (1946)
 3. Imenik "K" 1 (1945)

Na srpskom.
Registraturski sređen.

Spisi sadrže prijave, tužbe, presude i dokaznu dokumentaciju iz krivičnog postupka zbog: uvrede časti, klevete, telesne povrede, krađe, nedozvoljene trgovine i raznih drugih krivičnih dela. Označeni su sa: "K, Kr, Nsk i Sk".

Spisi i knjige su polovično sačuvani.

 
       
 

215.3.

 Građanski parnični predmeti (1945-1952)

Spisi:
Kutija 20 (1945-1952)

Knjige:
Sveska 1 (1950-1952)
Od toga:

 1. Imenik "G" 1 (1950-1952)

Na srpskom.
Registraturski sređen.

Spisi sadrže sporove: oko nasleđa, iz radnih odnosa, oko izdržavanja dece i roditelja, za naknadu štete, u vezi sa utvrđivanjem i osporavanjem očinstva; u vezi sa naplatom duga, radi izdavanja pokretnina – brisanja založnog prava; neizvršenje ugovora i druge sporove sa oznakama "P" i "G".

Spisi su polovično sačuvani.
Knjige su fragmentarno sačuvane.

 
       
 

215.4.

 Vanparnični predmeti (1945-1952)

Spisi:
Kutija 9 (1945-1952)

Knjige:
Sveske 3 (1945-1948)
Od toga:
1. Upisnika "Ov" 2 (1947-1948)
2. Imenik "Vp" 1 (1945-1946)

Na srpskom.
Registraturski sređen.

Spisi sadrže: molbe, uverenja, platne naloge, dozvole za sklapanje braka, ispitivanje porekla imovine, zbirku overenih isprava i prepisa, zamolnice drugih sudova i organa vlasti za davanje pravne pomoći i vršenje sudskih radnji iz stvarne nadležnosti (saslušanja, uručenje poziva i rešenja, izvršenje presude i drugo).

Spisi i knjige su manjim delom sačuvani.

 
       
 

215.5.

 Razni predmeti (1950-1952)

Spisi:
Kutije 4 (1950-1952)

Na srpskom.
Registraturski sređen.

Razni građanski vanparnični predmeti sa oznakom "R" koji se odnose na: upis u birački spisak, menična potraživanja, molbe za priznavanje prava siromaštva i drugi predmeti.

Spisi su manjim delom sačuvani.

 
       
 

215.6.

 Ostavinski predmeti (1950-1952)

Spisi:
Kutije 4 (1950-1952)

Knjige:
Sveska 1 (1950-1952)
Od toga:

 1. Imenik "O" 1 (1950-1952)

Na srpskom.
Registraturski sređen.

Spisi iz ostavinskog postupka označeni sa "O".

Spisi i knjige su fragmentarno sačuvani.

 
       
 

215.7.

 Izvršni predmeti (1950-1952)

Spisi:
Kutije 2 (1950-1952)

Knjige:
Sveske 3 (1950-1952)
Od toga:

 1. Upisnika "I" 3 (1950-1952)

Na srpskom.
Registraturski sređen.

 
         
         
Home ] O Arhivu ] Fondovi i zbirke ] Izdanja ] Izložbe ] Istorija Pančeva ] Događaji ] Galerija ] Kontakt ] Mapa ] About Us ] Archiv ]
Istorijski arhiv u Pančevu
Srbija i Crna Gora, 26000 Pančevo, Nemanjina b.b.
tel/fax: (+381 13) 317-344; 331-240, E-mail: arhivp@panet.rs
 Infotrend Crea(c)tive Design Revised: 17 Mar 2009