Home ] O Arhivu ] Fondovi i zbirke ] Izdanja ] Izložbe ] Istorija Pančeva ] Događaji ] Galerija ] Kontakt ] Mapa ] About Us ] Archiv ]
               

Fondovi i zbirke :::
Od velikog značaja :::

Back ] Next ]
 

(223)

 Sresko javno tužilaštvo - Kovin (1945-1957)

    Spisi:
Kutija 71 (1946-1957)

Knjige:
Sveske 92 (1945-1957)
Od toga:
  1. Upisnika 62 (1945-1957)
  2. Imenika 12 (1947-1957)
  3. Ostalih knjiga – 18 svezaka (1946-1955)

Na srpskom.
Registraturski sređen.
Izrađen je sumarni inventar – 1 sveska (1945-1957)

Osnovne karakteristike sadržaja

Dopisi i raspisi, izveštaji i analize, spisi sa oznakama "A" i "On" koji sadrže korenspondenciju sa drugim ustanovama i organizacijama, platne spiskove, spise o snabdevanju bonovima i drugu personalnu i finansijsku dokumentaciju, izveštaje o pregledu zemljoradničkih zadruga, zapisnike sa sednica i drugo; spisi sa oznakama "G" i "Gr" koji se odnose na građanske parnice – imovinske i druge; spisi iz kategorije krivičnih predmeta sa oznakama "K", "Kr", "I", "Ir", "Ktr", "Its", "Kdp", "B" i "Br" koji sadrže optužnice, prijave, rešenja, presude, molbe, žalbe i dr.
Istorijat tvorca fonda:
Sresko javno tužilaštvo u Kovinu osnovano je 1945. godine kao Javno tužilaštvo Okruga pančevačkog – Pomoćnici za Srez alibunarski i kovinski. Od 1947. godine nosilo je naziv Sresko javno tužilaštvo Kovin, sa nadležnošću na području Sreskog suda u Kovinu. Osnovno pravo i dužnost tužilaštva bilo je utvrđeno zakonom, a odnosilo se na gonjenje počinilaca krivičnih dela i privrednih prestupa, na nadzor nad pravilnim izvršenjem zakonskih propisa. Sresko javno tužilaštvo Kovin ukinuto je 1957. godine. Njegove nadležnosti prenete su na Sresko javno tužilaštvo u Pančevu.

Istorijat arhivskog fonda

Fond je preuzet 1. juna 1957. godine zajedno sa fondom Okružnog javnog tužilaštva u Pančevu u potpuno nesređenom stanju. Pre preuzimanja fond je bio čuvan pod lošim uslovima, te je usled toga trulež zahvatila arhivsku građu. Izlučen je bezvredni registraturski materijal, kao i neki predmeti sa oznakama "K" iz perioda 1949-1952.

Stepen sačuvanosti:
Spisi i knjige su skoro u potpunosti sačuvani.

 
         
         
Home ] O Arhivu ] Fondovi i zbirke ] Izdanja ] Izložbe ] Istorija Pančeva ] Događaji ] Galerija ] Kontakt ] Mapa ] About Us ] Archiv ]
Istorijski arhiv u Pančevu
Srbija i Crna Gora, 26000 Pančevo, Nemanjina b.b.
tel/fax: (+381 13) 317-344; 331-240, E-mail: arhivp@panet.rs
 Infotrend Crea(c)tive Design Revised: 17 Mar 2009