Home ] O Arhivu ] Fondovi i zbirke ] Izdanja ] Izložbe ] Istorija Pančeva ] Događaji ] Galerija ] Kontakt ] Mapa ] About Us ] Archiv ]
               

Fondovi i zbirke :::
Od velikog značaja :::

Back ] Next ]
 

(323)

 Sresko javno tužilaštvo - Kovačica (1946-1952)

    Spisi:
Kutija: 16 (1946-1952)

Knjige:
Svezaka: 32 (1946-1952)
Od toga:
  1. Upisnika 22 (1946-1952)
  2. Indeksa 5 (1950-1952)
  3. Ostalih knjiga - 5 svezaka (1950-1952)

Na srpskom.
Registraturski sređen.
Izrađen je sumarni inventar - 1sveska (1946-1952)

Osnovne karakteristike sadržaja

Spisi "Pov" i "Strogo pov"; spisi "A" i "On" koji se odnose na administraciju, personalnu i finansijsku dokumentaciju; zahtevi za zaštitu zakonitosti; zapisnici sa sednica sreskih, opštinskih i mesnih narodnih odbora i drugi; raspisi u vezi sa izdavanjem bonova; otkupom sirove kože; žalbe u vezi sa dodelom stanova i dr; molbe, žalbe, sudska rešenja, presude u građanskim, imovinskim i drugim parnicama sa oznakom "G" i "Gr"; spisi nastali iz rada na gonjenju počinilaca krivičnih dela i privrednih prekršaja - prijave, rešenja, optužnice, presude, zapisnici sa saslušanja, molbe, žalbe i drugo koji su takođe različito označeni "K, Kr, I, Ir, B, Br".

Istorijat tvorca fonda

Sresko javno tužilaštvo u Kovačici osnovano je 1946. godine sa nadležnošću na području Sreskog suda u Kovačici. Ukinuto je 1953. godine, a njegove nadležnosti prenete su na Sresko javno tužilaštvo.

Istorijat arhivskog fonda

Preuzet je 1. juna 1967. godine zajedno sa fondom Okružno javno tužilaštvo Pančevo u potpuno nesređnom stanju. Pre preuzimanja, fond je bio smešten u vlažnim nepodesnim prostorijama, te je usled toga počeo da truli. Prilikom registraturskog sređivanja izdvojen je bezvredni materijal - duplikati, dostavnice, a osim toga i neki jako truli predmeti: K-151, 153, 155-160, 162-164, 166-172 iz 1952. godine. Spisi su stavljeni u kutije sa opisom sadržine.

Stepen sačuvanosti:
Knjige i spisi skoro u potpunosti sačuvani.

 
         
         
Home ] O Arhivu ] Fondovi i zbirke ] Izdanja ] Izložbe ] Istorija Pančeva ] Događaji ] Galerija ] Kontakt ] Mapa ] About Us ] Archiv ]
Istorijski arhiv u Pančevu
Srbija i Crna Gora, 26000 Pančevo, Nemanjina b.b.
tel/fax: (+381 13) 317-344; 331-240, E-mail: arhivp@panet.rs
 Infotrend Crea(c)tive Design Revised: 17 Mar 2009