Home ] O Arhivu ] Fondovi i zbirke ] Izdanja ] Izložbe ] Istorija Pančeva ] Događaji ] Galerija ] Kontakt ] Mapa ] About Us ] Archiv ]
               

Fondovi i zbirke :::
Od velikog značaja :::

Back ] Next ]
 

(357)

 Sresko javno tužilaštvo - Pančevo (1947-1959)

    Spisi:
Kutija: 49 (1947-1959)

Knjige:
Svezaka: 29 (1948-1951)
Od toga:
  1. Upisnika 25 (1948-1951)
  2. Imenika: 4 (1949-1951)

Na srpskom.
Registraturski sređen.
Izrađen je sumarni inventar - 1 sveska (1947-1959)

Osnovne karakteristike sadržaja

Dopisi i raspisi "Pov" i "Strogo pov"; arhiva "A" i "On" - korespondencija sa drugim ustanovama i organima, personalna i finansijska dokumentacija, zapisnici sa sednica sreskog, opštinskih i mesnih narodnih odbora; spisi sa oznakama "G" i "Gr" - sudska rešenja i presude u građanskim, imovinskim i drugim parnicama, žalbe i molbe kao spisi u vezi sa merama preuzetim za zaštitu zakonitosti. Najveći deo građe odnosi se na krivična dela ili prekršaje, koji su takođe označeni po kategorijama "I, Ir, B, Br, K, Kr, Kts, Kti, Ktr" i dr: prijave, rešenja, molbe, žalbe, optužnice, presude, zapisnici sa saslušanja i dr. Opširnije karakteristike po oznakama videti kod fonda Okružno javno tužilaštvo Pančevo, uzimajući u obzir razliku u stepenu postupka i nadležnosti utvrđenih zakonom.

Istorijat tvorca fonda

Sresko javno tužilaštvo Pančevo osnovano je 1947. godine sa nadležnošću na području Sreskog suda u Pančevu. Od 1945. godine do osnivanja Tužilaštva, poslove iz ove oblasti vršilo je Okružno javno tužilaštvo u Pančevu. Nadležnosti Sreskog javnog tužilaštva u Pančevu ostale su skoro iste kao i kod Okružnog, s tim što su svedene na uže područje. Osnovno pravo i osnovna dužnost Sreskog javnog tužilaštva bilo je gonjenje počinilaca krivičnih dela i privrednih prestupa.
Na osnovu Odluke o utvrđivanju područja okružnih i sreskih javnih tužilaštava (Sl. list FNRJ 29/56-555) u nadležnosti Sreskog javnog tužilaštva u Pančevu nalazila su se područja sreskih sudova u Pančevu, Alibunaru i Kovačici. Kada je 1957. godine ova Odluka izmenjena (SL. list FNRJ 51/57, u njegovu nadležnost došlo je i područje Sreskog suda u Kovinu. Ovako proširena nadležnost potvrđena je i Rešenjem o utvrđivanju područja okružnih i sreskih sudova (Sl. list FNRJ, 2/1959-84).
U ovom svojstvu tvorac fonda postojao je do 1965. godine kada su ukinuti sreski sudovi, a time i sreska javna tužilaštva. Prema Zakonu o javnom tužilaštvu iz iste godine (Službeni list FNRJ 7/1965) javna tužilaštva osnivaju se za područja sudova opšte nadležnosti odgovarajućeg stepena (čl. 3). Na osnovu ovog Zakona (čl. 40) Sresko javno tužilaštvo Pančevo nastavilo je rad kao Opštinsko javno tužilaštvo Pančevo.

Istorijat arhivskog fonda

Preuzet je 1. juna 1967. godine u nesređenom stanju, u sklopu fonda Okružno javno tužlaštvo Pančevo. Prilikom registraturskog sređivanja izlučen je bezvredni materijal - duplikati, dostavnice i prazni formulari. Spisi su stavljeni u kutije i složeni na police. U kutiji broj 2, pored spisa, ima i pet upisnika iz 1949. i 1950. godine koji su iskazani kao knjiga.

Stepen sačuvanosti:
Spisi su polovično sačuvani.
Knjige su manjim delom sačuvane.

 
         
         
Home ] O Arhivu ] Fondovi i zbirke ] Izdanja ] Izložbe ] Istorija Pančeva ] Događaji ] Galerija ] Kontakt ] Mapa ] About Us ] Archiv ]
Istorijski arhiv u Pančevu
Srbija i Crna Gora, 26000 Pančevo, Nemanjina b.b.
tel/fax: (+381 13) 317-344; 331-240, E-mail: arhivp@panet.rs
 Infotrend Crea(c)tive Design Revised: 17 Mar 2009